Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı - Bursa

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı - Bursa
Eğitim Tarihi : Duyurulacaktır... []   Eğitim Yeri : Bursa Teknik Üniversitesi, Yıldırım / Bursa
 
Eğitim Kontenjanı : 25 Kişi ile sınırlıdır.   Eğitim Süresi : 84 Saat (7 Hafta) Cumartesi - Pazar 9:30-16:30
Eğitimin Amacı

Değişen yönetim teknikleri ve üretim süreçleri ile hızla yoğunlaşan rekabet işletmelerde yönetim anlayışını farklılaştırmakta ve insan kaynağı yönetimini işletme yönetiminin stratejik unsuru haline getirmektedir.
Bilgiyi üretebilen ve kullanabilen, dolayısıyla katma değerinin sonsuzluğuna vurgu yapılan insan faktörü, insan kaynakları yönetiminin stratejik yönünü ortaya koymaktadır.
Kısaca bireysel ve kurumsal öğrenme sürecini kalıcı rekabet avantajına dönüştürmek, insan kaynakları yönetiminin vazgeçilmez önceliği olmuştur.

Bu anlayışla yapılanan İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı; personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklılıkları, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının stratejik rolünü, işletme yapılanmasındaki yerini, insangücü planlamasını, iş analizlerini, seçme-yerleştirme süreçlerini, yetkinliklere dayalı mülakat yapılanmasını, performans yönetimini, iş değerlemesi ve ücret yönetimini ve çalışma hukuku temel alan konularını uygulama boyutuyla ele almaktadır.

Bu eğitimde, Kurumların insan kaynakları departmanlarındaki gelişmelere bağlı olarak, insan kaynakları departmanı çalışanlarının sahip olması gereken yetkinlikler, bu yetkinliklere göre gerçekleştirilen insan kaynakları süreçleri ele alınacaktır. Bununla birlikte yeni gelişmeler ve uygulamalar hakkında katılımcılara bilgilendirmeler yapılarak, uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Katılım Şartları

 • En az lisans mezunu ve insan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyenler.
 • İnsan kaynaklarına ilgi duyan ve alanda uzmanlaşmak isteyenler.
 • Personel yöneticiliğinden insan kaynakları yöneticiliğine geçiş yapmak isteyenler.
 • Şirketlerin insan kaynakları bölümünde çalışmış veya çalışan ve yetkinlik bazlı insan kaynakları konusunda gelişim göstermek isteyen İK uzman ve yöneticiler.
 • Şirket sahipleri, yöneticileri ve yönetici adayları.

Sertifika Hakkında

Bursa Teknik Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.

Başarı Sertifikası: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

Eğitim İçeriği

 • İNSAN KAYNAKLARINA ZİHİNSEL HAZIRLIK
  • İnsan Kaynakları Bölümünün görev ve sorumlulukları
  • İnsan Kaynakları Bölümünün Önemi neden artıyor?
  • İnsan Kaynakları Uzmanının sahip olması gereken özellikler
  • Güvenilir Aktivist olmak
  • İnsan Kaynakları Biriminin Rolleri
  • Değişim Sürecindeki İnsan Kaynakları
 • İNSAN KAYNAKLARI AÇISINDAN PROFESYONEL DURUŞ
  • Sebep Sonuç Kuralı
  • İletişim Nedir?
  • İletişimin Önemi
  • Öğrenen- yargılayan zihniyet modeli
  • Kurum Kültürü ve Kurum içi  İletişim
  • Sözlü İletişim
  • Sözsüz İletişim
  • Dinleme
  • Geri Bildirim
  • İletişimde Engeller
  • Profesyonel Görünüm
  • Profesyonel Davranış Kuralları
  • Yazışmalar
 • İNSAN KAYNAKLARI’NIN GELECEĞİNE BAKIŞ
  • Günümüzdeki ve gelecekteki insan kaynağı
  • Kuşaklar arası farklılıklar
  • Değişen ve gelişen İnsan Kaynakları Uygulamaları
  • İnsan Kaynakları Alanındaki Araştırma Sonuları
 • YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT SÜRECİ
  • Mülakat Nedir?
  • Mülakatın Amacı ve Önemi
  • Mülakat Süreci
  • Mülakat Öncesi Hazırlık
  • Mülakatın Gerçekleştirilmesi
  • Dinleme Becerisi
  • Yetkinlk tanımı ve Önemi
  • Yetkinlik Soruları
  • Mülakat uygulamaları
 • PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ
  • Performans değerlendirme sistemi, Yaygın uygulamalar
  • Performans izleme sürecinin yapılandırılması 
  • Performans değerlendirmede rol ve sorumluluklar
  • Performans değerlendirmenin adımları 
  • Performans değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi
  • Geribildirim kavramı ve dikkat edilecekler
  • Hukuki boyutu ile ilgili temel konular
  • İnsan Kaynaklarının diğer süreçleri ile entegrasyonu
  • Performans değerlendirme prosedürünün hazırlanması
 • İK’DA YETENEK YÖNETİMİ
  • Yetenek yönetiminde bazı kavramlar
  • Yetenek
  • Kariyer
  • Potansiyel
  • Yetenek yönetimi neden önemli ?
  • Yetenek yönetim modelleri
  • İnsan kaynakları yönetiminde yetenek yönetim süreci
  • Kariyer yolları
  • Atama ve terfi
  • Kilit pozisyonlar
  • Yedekleme
  • Rotasyon planı
  • Yetenekli çalışanların belirlenmesi
  • Potansiyel belirleme
  • Ölçme ve değerlendirme araçları
  • Yetkinlikler
  • Performans etkisi
  • Yetenek matrisi
  • Yetenek geliştirme
  • Yetenek havuzu
  • Yetenek gelişim programı
  • Yetenek yönetiminin diğer İK süreçleri ile ilişkisi
  • Yetenek yönetiminde kullanılan metrikler
  • İşveren markası ve yetenek yönetimi ilişkisi
 • ÖĞRENME VE GELİŞİM YÖNETİMİ
  • Öğrenme ve gelişim ‘in şirketler açısından önemi
  • Dünyada eğitim ve gelişim
  • İK sistemlerinde öğrenme ve gelişimin yeri
  • Eğitim departmanlarının başarı faktörleri
  • Öğrenme konusunda stratejik iş ortaklığı
  • Bir eğitim departmanı kuruyoruz
  • Temel fonksiyonlar
  • Organizasyon yapıları
  • Eğitim departmanlarında yapılan işler
  • Eğitim İhtiyaçlarının Analizi
  • Güncel ihtiyaçların belirlenmesi ve eğitim planına dönüştürülmesi
  • Yıllık İhtiyacın belirlenmesi ve eğitim planına dönüştürülmesi
  • Temel ihtiyaç analiz metotları
  • Eğitim profesyonelinin danışman şapkası
  • Eğitim tasarım ve geliştirme
  • Tasarımı anlamak
  • Davranışsal hadef  
  • Hedeflere uygun tasarım araçlarını kullanmak.
  • E-Öğrenme dünyası
  • “ Uygulama” Aşaması  ve Eğitim yönetiminin bileşenleri
  • Kaynak yönetimi
  • Bütçe yönetimi
  • Eğitimde hizmet kalitesi
  • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
  • Değerlendirme ihtiyacı
  • Ölçüm yaklaşımları ve temel ölçüm metodları
 • İK’CILAR İÇİN GÜNCEL BİLGİLER KPSAMINDA İŞ HUKUKU
  • Genel Bilgiler
   • İşçi, işveren, işyeri tanımı ve stajyerlik müessesesi
   • Asıl işveren/alt işveren (Taşeron) ilişkilerinin kurulması ve bu ilişki kapsamında düzenlenen sorumluluklar
   • İşverenin işçilere eşit davranma mecburiyeti ve sonuçları
   • İşçi veya işyeri devri halinde devralan, devreden işveren ile işçinin hak ve yükümlülükleri
   • Özel istihdam büroları vasıtasıyla geçici iş ilişkisi kurulması şartları ve sonuçları
   • Birlikte istihdam
  • İş Sözleşmesi
   • İş sözleşmesi türleri ve esnek çalışma
   • Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayrımı
   • Kısmi süreli ve tam süreli çalışma
   • Deneme süresi
  • İş Sözleşmesinin Sonlandırılması
   • Genel olarak iş güvencesi
   • İş güvencesinden yararlanamayan işçinin iş sözleşmesinin feshi usulü ve sonuçları
   • İş güvencesinden yararlanan işçinin iş sözleşmesinin feshi usulü ve sonuçları
   • İşveren veya işçinin iş sözleşmesini derhal feshetme hakkı
   • Toplu işçi çıkartma usulü
   • İş Sözleşmesinde Esaslı Değişiklik ve Fesih
   • İkale
   • İbraname
   • Rekabet yasağı
  • İşçinin Ücreti ve Yıllık Ücretli İzin
   • Ücret ve ücretin ödenmesi
   • Prim, bonus, ikramiye vs. ödemeler
   • Ücret kesme cezası
   • Fazla çalışma ücreti
   • Geçici iş görmezlik halinde ücret
   • Yıllık ücretli izin hakkı ve süreleri
  • İşin Düzenlenmesi
   • Çalışma süresi
   • Günlük çalışma
   • Ara dinlenmesi
   • Gece çalışma
   • Analık halinde çalışma ve süt izni
  • İş Hukukunda Tazminatlar
   • Kıdem tazminatı hesaplama
   • İhbar tazminatı hesaplama
   • Kullanılmayan yıllık izin ücreti hesaplama
  • İşçi Özlük Dosyası
   • İşçi özlük dosyalarında bulunması gerekenler ve işçi özlük dosyalarının hazırlanması
   • Personel yönetmelikleri ve disiplin kuralları
  • Mobbing
 • İŞ DEĞERLEME ve ÜCRET YÖNETİM SİSTEMİ
  • Ücrete İlişkin Kavramlar
   • Ücretin Farklı Taraflarca Anlamı
  • İKY sürecinde ücret ve ödüllendirme
  • Ücret ve ödül sistemlerinin temelleri
  • Ücret ve iş değerleme ilişkisi
  • İş Değerleme
   • Kavramı, Metodolojisi, İş Değerleme Yöntemleri
  • Ücret-performans ilişkisi
  • Ücretin hukuksal boyutu
  • Ücret Braketlerinin Oluşturulması
  • Şirket içi ücret yapısının kurulması
  • Ücret Yönetiminde Yeni Trendler  
  • Örnek olay

Eğitmen Kadrosu
Kayıt Formu
Eğitim Kayıt Formu
Mail Order Formu
Mail Order Formu
Bulunduğunuz Sayfa : http://www.istanbulinstitute.com/egitim/btu-insan-kaynaklari-yonetimi-uzmanligi-sertifika-programi.html
© Copyright 2010-2017 Her Hakkı Saklıdır.
Eğitim Hakkında