Eğitim Sepetim

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı

BAU BAUSEM
 • 30 Kişi
 • 21 Eylül 2024
 • 84 Saat (7 Hafta) - Cumartesi Pazar (09:30 - 16:30)
 • Uzaktan Eğitim
İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı

Eğitimin Amacı ve Katılım Şartları

Eğitimin Amacı

Değişen yönetim teknikleri ve üretim süreçleriyle hızla yoğunlaşan rekabet, işletmelerde yönetim anlayışını farklılaştırmakta ve insan kaynağı yönetimini işletme yönetiminin stratejik unsuru haline getirmektedir.
Bilgiyi üretebilen ve kullanabilen, dolayısıyla katma değerinin sonsuzluğuna vurgu yapılan insan faktörü, insan kaynakları yönetiminin stratejik yönünü ortaya koymaktadır.
Kısaca bireysel ve kurumsal öğrenme sürecini kalıcı rekabet avantajına dönüştürmek, insan kaynakları yönetiminin vazgeçilmez önceliği olmuştur.

Bu anlayışla yapılanan İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı sertifika programı; personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklılıkları, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının stratejik rolünü, işletme yapılanmasındaki yerini, insan gücü planlamasını, iş analizlerini, seçme-yerleştirme süreçlerini, yetkinliklere dayalı mülakat yapılanmasını, performans yönetimini, iş değerlemesi ve ücret yönetimini ve çalışma hukukunu temel alan konuları uygulama boyutuyla ele almaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı sertifika programına katılanlar, eğitim sonrasında özellikle insan kaynakları yönetimi biriminin kurulmasında veya yeniden yapılanmasında yer alabileceklerdir. Ayrıca çalışma hayatına katılanlar yeniden bir eğitim gerektirmeden insan kaynakları yönetimi birimlerinde donanımlı olarak işe başlayabileceklerdir.

Katılım Şartları
 • En az lisans mezunu ve insan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyenler.
 • İnsan kaynaklarına ilgi duyan ve alanda uzmanlaşmak isteyenler.
 • Personel yöneticiliğinden insan kaynakları yöneticiliğine geçiş yapmak isteyenler.
 • Şirketlerin insan kaynakları bölümünde çalışmış veya çalışan ve yetkinlik bazlı insan kaynakları konusunda gelişim göstermek isteyen İK uzman ve yöneticileri.
 • Şirket sahipleri, yöneticileri ve yönetici adayları katılabilir.
Sertifika Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı sertifika programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde e-devlet onaylı belge verilecektir.

Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla verilecektir.

Daha Fazla Göster

Eğitim İçeriği

  • İK ÇALIŞANLARI İÇİN KOÇLUK ŞAPKASI (Modül: IKY01)

  • Koçluk Nedir?
  • Koçluğun Diğer Yaklaşımlardan Farkı Nedir?
  • Koçluk İhtiyacını Doğuran Sebepler Nelerdir?
  • Koçluk Türleri Nelerdir?
  • Koçluk Süreci Nasıl Yönetilir?
  • İyi Bir Koç Olmanın Özellikleri Nelerdir?
  • İnsan Kaynakları Açısından Koçluğun Önemi
   • Öz Yönetim
   • Doğru ve Güçlü Sorular Sorma
   • Etkin Dinleme
   • Güven Verme ve Güven Duyma
   • An’da Olma
   • Geri Bildirim Verme
   • Takdir
  • Koçluk Şapkası Kullanan İnsan Kaynaklarının Sorumlulukları
  • İş Yaşamında En Yaygın Koçluk Model Uygulamaları
  • İNSAN KAYNAKLARINDA YENİ TRENDLER (Modül: IKY02)

  • Geçmişten Günümüze İnsan Kaynaklarının Gelişimi
  • Kurumların Gelecekte Organizasyon Yapısı ve Çalışma Trendleri
  • İnsan Kaynaklarının Geleceğindeki Değişimin Tetikleyicileri
  • İnsan Kaynakları Süreçlerinden Beklentiler
  • İnsan Kaynaklarının Gelecek Trendleri
  • İnsan Kaynakları Alanında Yeni Kavramlar
  • Mevcut İnsan Kaynakları Süreçlerine Vizyoner Bakış
   • Eğitim ve Gelişim
   • Yetenek Yönetimi
   • Performans
   • İşveren Markası
  • STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (Modül: IKY03)

  • İnsan Kaynakları Yönetimine Stratejik Bakış: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi ve Değişen Rolleri
  • İşletmenin Rekabet Stratejileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi
  • Dave Ulrich’in İnsan Kaynakları Dönüşümü Modeli
  • PERSONEL TEMİNİ VE YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT TEKNİKLERİ (Modül: IKY04)

  • Personel Temini
  • Personel Teminin İnsan Kaynakları Açısından Önemi
  • Personel Temin Kaynakları
  • Personel Temin Süreci
  • Personel İhtiyacının Sayı ve Nitelik Olarak Belirlenmesi
  • Adayların Araştırılıp Bulunması
  • Adaylar
  • Mülakat Nedir?
  • Mülakatın Amacı ve Önemi
  • Mülakat Süreci
  • Mülakat Öncesi Hazırlık
  • Mülakatın Gerçekleştirilmesi
  • Özgeçmişe Dayanan Yapı
  • Kritik Olaylara Dayanan Yapı
  • Ölçütlere Dayanan Yapı
  • Alternatif Tarzlar
  • Dinleme Becerisi
  • Mülakat Uygulamaları
  • PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ (Modül: IKY05)

  • Performans Göstergeleri
  • Doğru Hedef Belirlemek
  • Performans Yönetimi Sistemi (PYS) Döngüsü
  • PYS Yaklaşımları
  • PYS ve İK Süreçleri İlişkisi
  • PYS ve Ödül İlişkisi
  • PYS Değerlendirme Görüşmeleri (İletişim ve İtirazlarla Baş Etmek)
  • Performans Değerlendirme Yaklaşımları ve Değerlendirmede Yapılan Hatalar
  • Yukarıdaki tüm adımlar, eğitim sırasında oluşturulan sanal şirket üzerindeki uygulamalarla işlenmektedir.
  • YETENEK YÖNETİMİ (Modül: IKY06)

  • Yetenek Yönetiminde Bazı Kavramlar
   • Yetenek
   • Kariyer
   • Potansiyel
  • Yetenek Yönetimi Neden Önemli?
  • Yetenek Yönetim Modelleri
  • İnsan Kaynakları Yönetiminde Yetenek Yönetim Süreci
   • Kariyer Yolları
   • Atama ve Terfi Kriterleri
   • Kilit Pozisyonlar
   • Yedekleme Planı
   • Rotasyon Planı
  • Yetenekli Çalışanların Belirlenmesi
   • Potansiyelin Belirlenmesi
   • Ölçme ve Değerlendirme Araçlarının Kullanılması
   • Yetkinliklerin Kullanılması
   • Performansın Etkisi
   • Yetenek Matrisi
  • Yeteneklerin Geliştirilmesi
   • Yetenek Havuzu
   • Yetenek Gelişim Programları
  • Yetenek Yönetiminin Diğer İK Süreçleriyle İlişkisi
  • Yetenek Yönetiminde Kullanılan Metrikler
  • İşveren Markası ile Yetenek Yönetiminin İlişkisi
  • Yetenek Yönetiminde Ölçme ve Değerleme
  • İNSAN KAYNAKLARINDA ÖĞRENME VE GELİŞİM YÖNETİMİ (Modül: IKY07)

  • Kurumlarda Öğrenmenin Strateji ile İlişkisi ve İK’cının Stratejik Partner Şapkası
  • Kurumsal Akademilerle Eğitim Birimleri Arasındaki Farklar
  • Pedagoji ve Andragoji Farkı ve Andragojik Öğrenme Prensipleri
  • Öğrenme Stilleri ve Öğrenen Tipleri
  • Öğrenme Yöntemleri
   • İş Başında Öğrenme
   • Informal (Sosyal) Öğrenme
   • Formal (Yapılandırılmış) Öğrenme
  • Öğrenen Organizasyon Kültürü
  • Kurumlarda Öğretim Tasarımı
  • Öğrenme Verimliliğinin Ölçümlenmesi ve Sonuçların Tasarıma Entegre Edilmesi
  • Dijitalleşme, Güncel Yaklaşım ve Trendler
  • Sektör Örnekleri
  • 4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞ HUKUKU (Modül: IKY08)

  • İş Hukukuna Yön Veren Temel İlkeler ve İş Hukuku Kaynakları,
  • İş Sözleşmesi Türleri ve Sözleşme Türlerinin Esasını Oluşturan Hususlar,
  • Geçici İş İlişkileri, Personel Transferi ve İş Yeri Devri,
  • Alt İş Veren - Asıl İşveren İlişkisi, Tedbirleri ve Yükümlülükleri,
  • Çalışma ve Dinlenme Süreleri,
  • Ücret ve Ücretin Ödenmesi,
  • Yıllık İzin, Mazeret İzinleri ve Doğum İzinleri,
  • Disiplin İşlemleri ve Uygulanması,
  • İşçinin Verdiği Zararların Kesintisine İlişkin İzlenecek Yöntemler,
  • İş Sözleşmesinin Fesih Türleri,
  • Çalışma Koşullarındaki Esaslı Değişiklik ve İş Kanunu 22. Maddesi,
  • Toplu İşçi Çıkarma,
  • İş Sözleşmesi Feshinde Düzenlenmesi Gereken Belgeler ve Fesih Evrakları Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,
  • İş Sözleşmesi Feshinde Kullanılan İbranamenin Geçerliliği ve Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,
  • İşçi - işveren İlişkilerinden Kaynaklı Davalar (İşe İade Davası, Kötü Niyet Tazminatı, İş Kazaları vb),
  • İnsan Kaynakları Formları Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,
  • İş Kazaları ve İş Kazası ile Karşılaşılması Durumunda Yapılması Gerekenler,
  • Gizlilik / Sır Saklama Yükümlülüğü ve Rekabet Etmeme Yükümlülüğüne İlişkin Sözleşmeler,
  • Mobbingin hukuki boyutu ve mobbing davaları,
  • ÜCRET YÖNETİMİ (Modül: IKY09)

  • Ücretin Tanımı
   • Taban Ödeme
   • Değişken Ödeme
   • Dolaylı Ödeme
   • Toplam Ücret
  • Ücret Yönetim Sistemi
   • Ücret Politika ve Stratejisinin Oluşturulması
   • Ücret - İş Değerleme İlişkisi
   • Ücret yönetimi - Norm Kadro İlişkisi
   • Yan Haklar
  • Yıllık İş Gücü Maliyeti Planlaması (Bütçe Planlama)
  • Ücret ve İş Hukuku İlişkisi
  • Ücret ve Yan Haklar Pazar Araştırmaları
  • Ücret Belirleme
   • Ücret Teklif Dosyası Nasıl Hazırlanır? (Örnek Uygulamalarla)
   • Ücret Artış Dönemleri
   • Performansın Ücrete Etkisi
   • Terfi / Görev Değişikliğinin Ücrete Etkisi
  • Ücretlerin Belirlenmesinde Sendika İlişkileri
  • Ücret Yönetimiyle İlgili Performans
  • İŞ DEĞERLEME (Modül: IKY10)

  • İş Değerleme Nedir? İş Değerleme Süreci
   • Bilgilendirme
   • Güvence Verme
   • İş Değerleme Kurulu
   • Değerlemenin Kapsamı
   • Yöntem Seçme
   • Değerleme Faktörleri Seçimi
   • Geri Bildirim ve Revizyon Çalışmaları
  • İş Değerleme Yöntemleri
   • Sayısal Olmayan Yöntemler
    • Sıralama
     • Kart Uygulaması
     • İkili Karşılaştırma
    • Sınıflandırma
  • Sayısal Yöntemler
   • Faktör Karşılaştırma
    • Faktör Karşılaştırma Yöntemi Uygulama Aşamaları
     • İşlerin İncelenmesi
     • Örnek İşlerin Seçimi ve Tanımlanması
     • Örnek İşlerin Ana Faktörlere Göre Sıralanması
     • Örnek İşlerin Ortalama Ücretlerinin Faktörler Göre Dağıtılması
     • Ölçeğin Düzenlenmesi
     • Tüm İşlerin Ölçekteki Yerinin Belirlenmesi
  • Puanlama
   • Puan Yöntemi Aşamaları
    • Faktörlerin Seçimi
    • Faktörlerin Tanımlanması
    • Faktör Derece Sayısının Saptanması ve Derecelerin Tanımlanması
    • Faktörlerin Puan Değerlerinin Saptanması (Ağırlıklama)
    • Faktörlerin Derece Puan Değerlerinin Saptanması
  • Sıralama, Sınıflandırma, Faktör Karşılaştırma ve Puanlama Yöntemi Değerleme Aşaması
  • Uygulama: Sıralama, Sınıflandırma, Puanlama ve Faktör Karşılaştırma Yöntemleri Vaka Örnek Uygulamaları
  • İK ÇALIŞANLARI İÇİN MOTİVASYON VE ORYANTASYON (Modül: IKY11)

  • İnsan Kaynaklarında Motivasyon:
   • Birincil ve İkincil Güdüler
   • İçsel ve Dışsal Motivasyon
   • Motivasyon Performansı Etkiler mi?
   • Verimliliğe Katkısı Nedir?
   • Motivasyona Neden İhtiyaç Duyarız?
   • Motivasyon Teknikleri
  • İnsan Kaynaklarında Oryantasyon
   • Oryantasyon Nedir?
   • Oryantasyonun Kurum için Önemi?
   • İK Yöneticisinin Oryantasyon Hazırlıkları Nelerdir?
   • Oryantasyon Eğitiminin İçeriği Nasıl Olmalı?
   • Oryantasyonun Faydaları?
   • Çalışan için Oryantasyonun Önemi Nedir?
  • İNSAN KAYNAKLARI ANALİTİĞİ (HR ANALYTICS)

  • İK Analitiği Nedir?
  • Araştırma Stratejisi ve Öncelikleri Nasıl Belirlenir?
  • Veri Modelleme Nedir ve Nasıl Oluşturulur?
  • Analiz Modelleri ve Başarının Püf Noktaları.
  • Birlikte Deneyelim ve Birlikte Değerlendirelim
Daha Fazla Göster

Kayıt Bilgileri

Eğitim ücret ve ödeme planını görmek için web sitemize ücretsiz üye olabilirsiniz.

Üyelik işlemi sonrasında hızlı ve güvenli ödeme yöntemlerinden birini seçerek kayıt işleminizi online tamamlayabilirsiniz.

Danışman desteği alarak kayıt olmak isterseniz 0212 283 24 02 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Daha Fazla Göster

Eğitmenler

Profesyonel hayatına 2000 yılında Anadolu Yatırım’da başlamıştır. 2011 yılına kadar ulusal ve uluslararası, farklı ölçekte ve kültüre sahip kurumlarda “Pazarlama Yönetimi” alanında çalışmış ve yöneticilik yapmıştır. 2004 yılından itibaren öğrenme-gelişim ve eğitim sistemlerinin kurulması ile ilgili danışmanlıklar vermiştir. Özyeğin Üniversitesi’nde, yetkinlik, performans, çalışan memnuniyeti ve işveren markası konuları başta olmak üzere farklı projeleri yönetmiştir. İnsan kaynakları alanında süreç tasarımları ve sistemlerin kurulmasında danışmanlık yapmış, uygulamaları hayata geçirmiştir. Bilgi Üniversitesi Yönetici Geliştirme Merkezi’nde, kurumların ve bireylerin gelişim ihtiyaçlarının tespiti, kurumlara özel sistemlerin tasarlanması, uygulanması ve sonuçlarının ölçülmesinde yönetici olarak çalışmıştır. Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Esra S. Odabaşı, Temel Koçluk Becerileri eğitiminin ardından Takım ve Yönetici Koçluğu sertifika programlarını da bitirmiştir. Temel ve İleri Transaksiyonel Analiz, NLP Practitioner ve Danışılan Danışman programlarını tamamlamıştır. Strateji ve İnovasyon, Deneyim ve Sistem Tasarımı konularında çalışarak danışmanlık projeleri geliştirmiştir. Halen Gestalt Kişisel Gelişim Programı, Viktor Frankl Varoluşçu Analiz Logoterapi ve Agile Koçluk üzerine eğitimler almakta ve çalışmalarını sürdürmektedir.
Milliyet Gazetesi İnsan Kaynakları Departmanınında yönetici olarak görev aldım. İlaç sektöründe insan kaynakları ve eğitim alanında üst düzey yöneticilik görevlerini yerine getirdim. Koçluk yolculuğuna Adler International Learning Koçluk Okulu ile başladım. Koçluğu öncelikle bireyin kendi farkındalığını görmesi ve ortaya çıkarması sürecinde bir yolculuk olarak değerlendiriyorum. Adler ile başlayan yolculuğum, Ericson’da NLP Master ile devam etti. Ardından, iki yıllık Gestalt Eğitimini tamamladım. İş hayatındaki bireylere yönetici koçluğu ve aile şirketlerinde ikinci kuşaklara ikinci kuşak koçluğu ve mentorluğu yapıyorum. Üniversitelerde, şirketlerde ve yerel yönetimlerde liderlik, koçluk, mentorluk ve kişisel gelişim eğitimleri vermekteyim.


ODTÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nü bitirdikten sonra Garanti Bankası’nda Yönetici Adayı Yetiştirme Programı kapsamında işe başladı. Sırasıyla; Garanti Bankası Eğitim & Gelişim, Akbank İştiraki Ak Ödeme Sistemleri İnsan Kaynakları ve Dışbank (Fortis)’ta İşe Alım, Planlama ve İK Projeler Yöneticisi, Amerikan Hastanesi İK Müdürü ve farklı firmalarda İK üst düzey yöneticisi pozisyonlarında çalıştı. Bankacılık, Sağlık, Kozmetik, Üretim ve Perakende sektörlerinde insan kaynakları, kültür, eğitim, değişim yönetimi ve yeniden yapılanma alanında çalışmalar yürütmüş; Çalışan Bağlılığı, Kurumsal Performans Yönetimi, Stratejik Planlama, Kurumsal Gelişim, İK Sistemlerinin oluşturulması ve İşveren Marka Yönetimi konularını içeren projelerde görev almıştır.


Değerlendirmeler

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı
 • Eğitim Tarihi
 • 21 Eylül 2024
 • Eğitim Süresi
 • 84 Saat (7 Hafta) - Cumartesi Pazar (09:30 - 16:30)
 • Kontenjan
 • 30 Kişi
 • Eğitim Türü
 • Uzaktan Eğitim