Eğitim Sepetim

YTÜ - İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ SEM
 • 40 Kişi
 • 07 Eylül 2024
 • 78 saat, (7 Hafta) - Cumartesi Pazar (09:30 - 16:30)
 • Yıldız / Beşiktaş / İstanbul
 • Yüzyüze Eğitim
YTÜ - İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

Eğitimin Amacı ve Katılım Şartları

Eğitimin Amacı

Günümüzün son derece rekabetçi ortamı, şirketlerin yönetim anlayışını farklılaştırmakta ve insan kaynağı yönetimini işletme yönetiminin stratejik unsuru hâline getirmektedir. Kaynakların verimli stratejik yönetimi, başarılı bir iş biriminin hayati bir gereksinimidir. Herhangi bir iş organizasyonundaki en canlı kaynak İnsan Kaynaklarıdır (İK). Çalışanlarından en üst düzeyde optimum performans elde etmek için insan kaynaklarına yatırım yapan şirketler, varlıklarından her zaman daha yüksek getiri elde eder. Grupları yetkin bir şekilde yönetmek, yeteneği elde tutmak ve yüksek performans almak motive olmuş bir takıma ve bu da sonunda bir organizasyonun büyümesine ve kârlılığına yol açar. Başarılı yönetim ve iyi liderlik, çalışan gelişimini ve katılımını teşvik eder.

Yöneticiler ve çalışan profesyoneller, kurumsal amaç ve hedeflere katkıda bulunmaya yardımcı olmak, insan kaynaklarını ustaca yönetmek özel uzmanlık gerektirir. İnsan Kaynakları profesyonelleri tarafından işe alım sürecinden itibaren kazanılan ekonomik, fonksiyonel ve psikolojik başarılar iyi bir işveren markası yönetiminin anahtarıdır. Bu anlayışla yapılanan İnsan Kaynakları Yönetimi sertifika programı; personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklılıkları, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının stratejik rolünü, işletme yapılanmasındaki yerini, insan gücü planlamasını, iş analizlerini, seçme-yerleştirme süreçlerini, yetkinliklere dayalı mülakat yapılanmasını, performans yönetimini, iş değerlemesi ve ücret yönetimini, yeni nesil insan kaynakları uygulamalarını, işveren markası ve iş hukukunu temel alan konuları uygulama boyutuyla ele almaktadır.

Katılım Şartları
 • İnsan kaynakları yönetimi alanında kariyer yapmak isteyenler.
 • İnsan kaynakları yönetimine ilgi duyan ve bu alanda uzmanlaşmak isteyenler.
 • İnsan kaynakları uygulamalarını stratejiyle uyumlu hâle getirmek, entegre etmek ve sürekli yenileyip iyileştirmek isteyen İK uzman ve yöneticileri.
 • Şirket sahipleri, yöneticileri ve yönetici adayları.
Sertifika Hakkında

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen İnsan Kaynakları Yönetimi sertifika programında aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılara, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü ve SEM müdürünün imzası olacak şekilde e-devlet onaylı belge verilecektir.
 

Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla verilecektir.

Daha Fazla Göster

Eğitim İçeriği

  YETENEK VE YEDEKLEME YÖNETİMİ

  • Yetenek ve Yeteneğin Diğer Kavramlarla İlişkisi
   • Yetenek Tanımı
   • Yetenek Yetkinlik İlişkisi
   • Yetenek Beceri İlişkisi
   • Yetenek Potansiyel İlişkisi
   • Yetenek Performans İlişkisi
  • Yetenek Yönetimi
   • Yetenekli Çalışanların Özellikleri
   • Yetenek Yönetiminin Oluşumuna Sebep Olan Faktörler
  • Yetenek ve Yedekleme Yönetimi Uygulamaları
   • Potansiyel Değerlendirme
  • Kilit ve Kritik Pozisyonların Saptanması
  • Yedekleme Planlaması
  • Yetenek Yönetimi Yaklaşımları
  • Kariyer Hedefi ve Bireysel Gelişim Planı Oluşturma
  • Bireysel Gelişim Aksiyon Planları Oluşturma
  • Yönetici Değerlendirme ve Kalibrasyon Süreci
   • Çalışan Değerlendirme
   • Kilit ve Kritik Pozisyon Belirleme
   • Yedekleme Planlaması
  • Potansiyel Değerlendirme Sonucu
   • Performans-Potansiyel Matrisi (9`lu Kutu)
   • Değerlendirme Gelişim Merkezi Uygulamaları

  PERFORMANS YÖNETİMİ

  • Performans Nedir?
  • Performans Tarihçesi
  • Performans Değerlendirmenin Amacı
  • Performans Değerlendirmenin Yararları
  • Performans Değerlendirme ve Yönetimi Arasındaki Farklar
  • Performans Değerlendirme Hedefleri Nasıl Olmalı?
  • Swot Analizi
  • Performans Değerlendirmede Temel Unsurlar
  • Smart Hedefler
  • Yetkinlik
  • Yetkinlik Setleri
  • Performans Değerlendirme Kurguları (360, Yetkinlik Bazlı, Geleneksel)
  • Performans Değerlendirmenin Unsurları
  • Kurum Stratejisi, Amaç ve Hedefleri
  • İş Analizi
  • Ölçümlemeler
  • Süreç Takvimi ve Akışı
  • Geri Bildirim Verme
  • Takdir ve Ödüllendirme
  • Eğitim
  • Performans Değerlendirme Hataları

  İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE GELİŞTİRME

  • Eğitim ve Geliştirme Süreci
  • Eğitim Planlaması ve Süreci
  • Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme Modeli
  • Eğitim Programının Hazırlanması ve Uygulanması
  • Eğitim Yöntemleri
   • İş Başı ve İş Dışı Eğitim Yöntemleri
  • Eğitim Değerlendirme Yöntemleri
  • Dijital Eğitim ve Öğrenme
  • Uygulamalar

  ÜCRET YÖNETİMİ

  • Ücretin Tanımı
   • Taban Ödeme
   • Değişken Ödeme
   • Dolaylı Ödeme
   • Toplam Ücret
  • Ücret Yönetim Sistemi
   • Ücret Politika ve Stratejisinin Oluşturulması
   • Ücret-İş Değerleme İlişkisi
   • Ücret Yönetimi - Norm Kadro İlişkisi
   • Yan Haklar
  • Yıllık İş Gücü Maliyeti Planlaması (Bütçe Planlama)
  • Ücret ve İş Hukuku İlişkisi
  • Ücret ve Yan Haklar Pazar Araştırmaları
   • Ücret Belirleme
   • Ücret Teklif Dosyası Nasıl Hazırlanır? (Örnek Uygulamalarla)
   • Ücret Artış Dönemleri
   • Performansın Ücrete Etkisi
   • Terfi / Görev Değişikliğinin Ücrete Etkisi
   • Ücretlerin Belirlenmesinde Sendika İlişkileri
   • Ücret Yönetimiyle İlgili Performans

  ETKİLİ ORYANTASYON YÖNETİMİ

  • Oryantasyonun Şirket için Önemi
  • Oryantasyonun Çalışan için Önemi
  • Oryantasyon Programı Hazırlıkları
  • Oryantasyon İçerikleri Oluşturma
  • Oryantasyon Programı Örnekleri
  • Oryantasyonda Oyunlaştırma
  • "Aramıza Hoş Geldiniz" Uygulamaları

  SEÇME VE YERLESTİRME SÜRECİNDE YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT

  • Personel Temini
  • Personel Temininin İnsan Kaynakları Açısından Önemi
  • Personel Temin Kaynakları
  • Personel Temin Süreci
  • Mülakat Nedir?
  • Mülakatın Amacı ve Önemi
  • Mülakat Süreci
  • Mülakat Öncesi Hazırlık
  • Mülakatın Gerçekleştirilmesi
  • Mülakat Uygulamaları
  • KVKK Açısından Seçme ve Yerleştirme Süreci
  • Digital Dünyada Seçme ve Yerleştirme Süreci

  STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI

  • İKY'nin Tarihsel Gelişimi
  • İKY'nin Tanımı
  • İKY'yi Etkileyen Çevresel Faktörler
  • İş Odaklı Yaklaşımlardan İnsan Odaklı Yaklaşımlara Geçiş
  • İnsan Kaynakları Biriminin Rolleri
  • Stratejik Yönetim
  • Personel Yönetimden Stratejik İKY'ye
  • Stratejik İKY Personel Yönetimi Arasındaki Farklılık
  • Yeni İK Departmanı Yapılanması ve İK Profesyonellerinin Yeni Rolleri
  • Stratejik İKY
  • İnsan Kaynaklarının Stratejik Rolleri
  • İK Stratejileri
  • Yönetim Düzeylerine Göre Stratejiler
  • İKY'nin Stratejik Konumu
  • Rekabet Stratejileri ve İKY
  • Stratejik İK Fonksiyonları
  • İşletme Stratejisi ve İK Stratejisi
  • Kaynak Tabanlı Yaklaşım ve Stratejik İKY
  • İKY Stratejilerinin Geliştirilmesi
  • Kurumsal Stratejilerin İK Uygulamaları

  KAYNAĞIM İNSAN (İK VE İŞVEREN MARKASI YÖNETİMİ)

  • İşveren Markası Nedir?
  • İşveren Markası Tanımları (Kaynakça) Geçmiş Kişilerden Tanımlar.
  • İşveren Markasının Faydaları? (Neden İşveren Markası Yaratıyoruz?)
  • İşveren Markası Ne İşe Yarar?
  • Kurum Kültürü ve Kurumsal Kimlik
  • İşveren Markası Yönetimi Nedir?
  • İşveren Markası ile İnsan Kaynakları Yönetimi Arasında İlişki
  • İşveren Markası Yönetiminde 5 Temel Aşama.
  • İşveren Markasını Güçlendiren Örnekler ve Sosyal Platform Yönetimi

  İNSAN KAYNAKLARI İŞ HUKUKU EĞİTİMİ

  • İş Hukukunun Temel Kavramları
  • İş Sözleşmesi
  • İş Sözleşmesinin Türleri
  • İş Sözleşmesinin Kurulması
  • Tarafların Hakları ve Borçları
  • Ücret
  • Çalışma Süreleri
  • Dinlenme Süreleri
  • Fazla Mesai
  • Yıllık İzin
  • Haklı Nedenle Fesih
  • İşçi Açısından Haklı Nedenle Fesih
  • İşveren Açısından Haklı Nedenle Fesih
  • Geçerli Nedenle Fesih
  • İşe İade Davası
  • İşe İade Davasının Sonuçları
  • Hafta Tatili
  • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışmaları
  • Kıdem Tazminatı
  • İhbar Tazminatı
  • Kötü Niyet Tazminatı
  • Çıkış Kodları ve Önemi
  • Mobbing (Psikolojik Taciz)
  • 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu
  • Arabuluculuk
  • Kişisel Verilerin Korunması

  İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİNDE KOÇLUK DURUŞU

  • Koçluk Nedir?
  • Koçluğun Diğer Yaklaşımlardan Farkı Nedir?
  • Koçluk İhtiyacını Doğuran Sebepler Nelerdir?
  • Koçluk Türleri Nelerdir?
  • Koçluk Süreci Nasıl Yönetilir?
  • İyi Bir Koç Olmanın Özellikleri Nelerdir?
  • Koçluğun Dünyada ve Türkiye’de Uygulamaları
  • İnsan Kaynakları Sürecinde Koçluk Duruşunun Önemi
  • İş Yaşamında En Yaygın Koçluk Model Uygulamaları
Daha Fazla Göster

Kayıt Bilgileri

Eğitim ücret ve ödeme planını görmek için web sitemize ücretsiz üye olabilirsiniz.

Üyelik işlemi sonrasında hızlı ve güvenli ödeme yöntemlerinden birini seçerek kayıt işleminizi online tamamlayabilirsiniz.

Danışman desteği alarak kayıt olmak isterseniz 0212 283 24 02 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Daha Fazla Göster

Eğitmenler

2002'de Yıldız Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Bozkurt, 2011'de Yardımcı Doçent, 2017'de de Doçent olmuş ve 2022'den itibarense Profesör olarak görev yapmaya başlamıştır. Organizasyonel Davranış, Liderlik ve İnsan Kaynakları Yönetimi alanlarında ulusal / uluslararası düzeyde çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına yönelik insan kaynakları projelerinde araştırmacı / danışman olarak görev yapmıştır. Bozkurt; lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde farklı dersler vermektedir. Akademik ilgi alanları; Liderlik Yaklaşımları, İnsan Kaynakları Uygulamaları ve Araştırma Yöntemleri olarak sıralanabilir.


Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde İşletme Profesörüdür. İstanbul Üniversitesi’nde Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Yönetim ve organizasyon, stratejik yönetim ve insan kaynakları yönetimi alanlarında araştırmaları bulunmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi, yönetimi ve organizasyonu, entelektüel sermaye yönetimi ve kariyer planlama alanlarında çeşitli lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Bilimsel kitaplardaki bölümlerinin yanı sıra Education+Training, Istanbul Business Research gibi çeşitli dergilerde birçok makalesi bulunmaktadır.


Milliyet Gazetesi İnsan Kaynakları Departmanınında yönetici olarak görev aldım. İlaç sektöründe insan kaynakları ve eğitim alanında üst düzey yöneticilik görevlerini yerine getirdim. Koçluk yolculuğuna Adler International Learning Koçluk Okulu ile başladım. Koçluğu öncelikle bireyin kendi farkındalığını görmesi ve ortaya çıkarması sürecinde bir yolculuk olarak değerlendiriyorum. Adler ile başlayan yolculuğum, Ericson’da NLP Master ile devam etti. Ardından, iki yıllık Gestalt Eğitimini tamamladım. İş hayatındaki bireylere yönetici koçluğu ve aile şirketlerinde ikinci kuşaklara ikinci kuşak koçluğu ve mentorluğu yapıyorum. Üniversitelerde, şirketlerde ve yerel yönetimlerde liderlik, koçluk, mentorluk ve kişisel gelişim eğitimleri vermekteyim.


ODTÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nü bitirdikten sonra Garanti Bankası’nda Yönetici Adayı Yetiştirme Programı kapsamında işe başladı. Sırasıyla; Garanti Bankası Eğitim & Gelişim, Akbank İştiraki Ak Ödeme Sistemleri İnsan Kaynakları ve Dışbank (Fortis)’ta İşe Alım, Planlama ve İK Projeler Yöneticisi, Amerikan Hastanesi İK Müdürü ve farklı firmalarda İK üst düzey yöneticisi pozisyonlarında çalıştı. Bankacılık, Sağlık, Kozmetik, Üretim ve Perakende sektörlerinde insan kaynakları, kültür, eğitim, değişim yönetimi ve yeniden yapılanma alanında çalışmalar yürütmüş; Çalışan Bağlılığı, Kurumsal Performans Yönetimi, Stratejik Planlama, Kurumsal Gelişim, İK Sistemlerinin oluşturulması ve İşveren Marka Yönetimi konularını içeren projelerde görev almıştır.


1970 İstanbul doğumlu olup sırasıyla İstanbul Üniversitesi Radyoloji Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirmiş sonrasında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü İnsan Kaynakları programlarını tamamlamıştır. Meslek hayatına önce Amerikan Hastanesi’nde başlamış sonrasında International Hospital’de devam etmiş olup bu kurumda 14 yıl boyunca farklı pozisyonlarında görev yapmıştır. Departman yöneticiliği’nin yanı sıra Bilişim Sistemleri yönetimi alanında 1997-2004 seneleri arasında ‘Sistem Yöneticisi’ olarak görev almıştır. Sonrasında Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi alanlarında yurtiçi ve yurtdışında hizmet veren MNT A.Ş.’de ‘İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetim Müdürü’ olarak görev yapmış olup bu süreçte tüm İnsan Kaynakları ve Kalite yönetim modelinin hayata geçirilmesini sağlamıştır. Aynı zamanda yapılanma döneminde işletme yönetimi fonksiyonunu da üstlenerek lojistik ve satın alma departman yöneticiliği görevlerinde de bulunmuştur. Akabinde 7 senelik periyotta teknoloji ve sağlık sektöründe hizmet veren 15 firma ve yerli- yabancı iştiraklerden oluşan Bozlu Holding AŞ’nin kurumsallaşma süreçlerini yönetmiş olup son olarak ‘Holding İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetim Müdürü’ görevinde bulunmuştur.


17 yılı aşkın İnsan Kaynakları tecrübesi olan Özge Korkmaz, MUDO, Sabancı Grubu, Daikin, Cigna, JLL gibi kurumsal firmalarda uzun yıllar İnsan Kaynakları Müdürü ve Direktörü olarak farklı pozisyonlarda görev yapmıştır. JLL Türkiye’de 2016 yılında Türkiye ofis İK Müdürü olarak başlamış, sonrasında 2018-2021 yılları arasında Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Yetenek Yönetimi Direktörlüğü görevini üstlenmiştir. 2021 yılı itibari ile JLL EMEA Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Program Direktörü rolüne atanmış ve Ekim 2022’ye kadar Londra’da görevine devam etmiştir. 2022-2023 arasında yılında Katar Doha’da bulunan Power International Holding’e ait Assets Group’un İnsan Kaynakları Direktörü olarak departmanı kurmuş ve yönetmiş; aynı zamanda icra kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Baven Danışmanlığın ortağı olan Özge Korkmaz halen kariyerine eğitmen, İnsan Kaynakları danışmanı ve koç olarak devam etmektedir. Bugüne kadar yurtiçinde ve yurtdışında binlerce katılımcıya eğitim vermiş olan Özge Korkmaz ICF onaylı bir Profesyonel Koç ve NLP uygulayıcısı olmasının yanı sıra, danışman olarak da çalışmakta, aynı zamanda üniversitelerde ve özel sektör eğitimlerinde İnsan Kaynakları dersleri vermektedir.


Esra Şahin, 1978 yılında İstanbul’da doğmuştur. İnsan kaynakları alanında uzmanlaşmış ve bu alanda çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. Halen Lösev Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nda İstanbul İnsan Kaynakları alanında görev almaya devam etmektedir. Daha önce, öğrencilik hayatı boyunca Garanti Bankası bünyesinde yer alan Çağrı Merkezin’de Kıdemli Eğitim Uzmanı olarak çalışan Şahin lisans programını tamamladıktan sonra Avivasa Emeklilik Ve Hayat A.Ş.'de işe başlamış ve en son İnsan Kaynakları Takım Lideri olarak görev yaparken, performans ve ücret yönetimi, eğitim planlamaları ve çalışan memnuniyeti konularında önemli katkılarda bulunmuştur. Daha sonra Securitas Güvenlik Hizmetlerinde İşe Alım Müdürü ve İnsan Kaynakları Koordinatörü olarak çalışan Şahin, idari kadro istihdamı, işe alım ihtiyaçlarının yönetimi ve üst yönetimle stratejik planlama toplantılarına katılım gibi görevler üstlenmiştir. Kahve Dünyası / Baylan Gıda'da İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak görev yapmış, burada; stratejik insan kaynakları yönetimi fonksiyonunun yanında, norm kadroların oluşturulması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve İK bütçe çalışmalarını yönetmiştir.


18 yılı aşkın İnsan Kaynakları tecrübesi olan Nesrin İkiz, DHL Express, Metro Cash & Carry ve Hayat Varlık gibi önde gelen firmalarda önemli pozisyonlarda görev yapmıştır. Kariyerine DHL Express’te müşteri hizmetlerinde başlamış, müşteri iletişimi ve çözüm üretme konularında deneyim kazanmıştır. Metro Cash & Carry'de Eğitim ve Gelişim Müdür Yardımcısı olarak kurumsal akademilerin gelişiminde rol oynamış, Hayat Varlık’ta İnsan Kaynakları Müdürü olarak İK ekibine liderlik etmiştir. Adler Central Europe ve FranklinCovey’den aldığı koçluk ve mentorluk sertifikalarıyla, kişisel gelişim ve liderlik konularında derin bilgi sahibidir. Eğitim tasarımı ve eğitmenlik programlarını Fransa ve Almanya'da tamamlamış, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde İngilizce İşletme lisansı ve Haliç Üniversitesi’nde Psikoloji yüksek lisansı ile akademik birikimini güçlendirmiştir. Şu anda, insan kaynakları danışmanlığı yapmakta, eğitimler vermekte ve bireylerin potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla koçluk/mentorluk hizmeti sunmaktadır. Nesrin İkiz, yurtiçinde ve yurtdışında birçok katılımcıya ilham vererek kariyer yolculuklarına katkıda bulunmaktadır.


Eğitim Yeri

Eğitim Yeri : Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız-SEM Merkez Yerleşim, P Blok Yıldız, 34349, Beşiktaş, İstanbul

Daha Fazla Göster

Değerlendirmeler

YTÜ - İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı YTÜ - İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı
 • Eğitim Tarihi
 • 07 Eylül 2024
 • Eğitim Süresi
 • 78 saat, (7 Hafta) - Cumartesi Pazar (09:30 - 16:30)
 • Kontenjan
 • 40 Kişi
 • Adres
 • Yıldız / Beşiktaş / İstanbul
 • Eğitim Türü
 • Yüzyüze Eğitim